اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:17

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22