اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:13

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:39

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:19

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:22

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:28

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:18

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:37

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:38

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:14

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:19

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:24

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:30

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:17

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:49

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:23

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:32

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:04

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:47

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:23

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:17

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:17

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:03

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:58

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:27

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:10