اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:11

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:37

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:11

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:35

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:27

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:32

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:21

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:19

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:58

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:38

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:04

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:45

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:16

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:16

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:52

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:58

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02