اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:10

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:13

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:07

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:32

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:37

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:24

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:24

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:18

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:52

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:24

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:19

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:05

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:47

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:13

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:11

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:49

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:00

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:00