اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21